Search by typing

Kiểm soát
Chất lượng

Kiểm tra nguyên liệu, vật tư đầu vào và tiến hành thử nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật

Kiểm tra

Kiểm tra độ ẩm nguyên liệu gỗ, ván
Kiểm tra trong quá trình sản xuất các công đoạn Định phôi, Sơ chế, Tinh chế, Lắp ráp, Sơn được thiết lập như sau:
  • Nhân viên QC lập phiếu kiểm tra các công đoạn sản xuất
  • Nhân viên KSC kiểm tra trên chuyền sản xuất
  • Phòng QA lưu mẫu tham chiếu
Kiểm tra thành phẩm trước khi đóng gói:
  • Kiểm tra kết cấu
  • Kiểm tra chất lượng bề mặt sản phẩm
Kiểm tra thành phẩm sau đóng gói:
  • Kiểm tra bao bì và cách đóng gói
  • Thử nghiệm độ an toàn của đóng gói (Drop test)